Juridische verklaring

JURIDISCHE VERKLARING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De toegang tot de website doyouitaly.com geeft u de status van GEBRUIKER en houdt volledige en onvoorwaardelijke acceptatie in van deze toegang en/of gebruik van deze juridische verklaring en het privacybeleid in de nieuwste versie, onverminderd de algemene voorwaarden van het contract die in voorkomend geval verplichte uitgevoerd moeten worden. We raden u daarom aan dit document te lezen voordat u de functies van deze website gebruikt, evenals elke keer dat u deze opent, aangezien wij ons het recht voorbehouden om op elk moment een deel van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen.

De loutere toegang tot deze website impliceert in geen geval het bestaan van een commerciële relatie tussen de gebruiker en de website.

I. EIGENAAR VAN DE WEBSITE

Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel wordt de volgende informatie verstrekt over de eigenaren van deze website:

 • Eigenaar van de website: DOYOUSPAIN INTERNET HOLIDAYS S.L.
 • Statutaire zetel: C/ Barrachina 15 Bis, 12006 Castellon, Spain.
 • C.I.F. B12693925
 • Registratiegegevens: Deel: 1299, Boek: 862, Blad: CS 24703, Inschrijving: 1 / Datum: 20/10/2005.
 • Eigenaar van de website: GESMARKET INTERNET PARA VENDER S.L.
 • Statutaire zetel: C/ Ronda Mijares 190 bis, 12002, Castellon, Spain
 • C.I.F. B12630620
 • Registratiegegevens: Deel: 1191, Boek: 754, Blad: CS 21393 Inschrijving: 1 / Datum: 05/01/2004 Jaar pre.: 2003
 • Eigenaar van de website: VISTACAR CORP
 • Statutaire zetel: 8950 SW 74 CT., MIAMI, FL 33156
 • C.I.F. 61-1991646

Hierna doyouitaly

De entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de website en de verwerking van de gegevens die daaruit zijn verkregen, zijn een gezamenlijk beheersmodel overeengekomen, neem om essentiële aspecten van dat contract te raadplegen contact op met: privacy@doyouspain.com.

Naast de statutaire zetel zijn de volgende kanalen beschikbaar voor gebruikers om hun verzoeken, vragen of claims in te dienen:

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

1. Inleiding.

Op deze website bieden we informatie over producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden. Gebruikers kunnen informatie aanvragen via het contactformulier. Door deze webpagina te openen en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden, dus het wordt aanbevolen dat u dit gedeelte aandachtig leest voordat u begint met navigeren.

2. Verplichtingen van de gebruikers.

Gebruikers verbinden zich ertoe deze website op een wettige manier te gebruiken, in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden en op een manier die geen schade toebrengt aan de rechten of belangen van doyouitaly of derden. De gebruiker verbindt zich er zonder beperking en in geen geval beperkend of exclusief toe om:

 • Geen activiteiten die illegaal zijn of in strijd zijn met de openbare orde of goede trouw uit te voeren.
 • De op de website gepubliceerde gegevens niet te gebruiken om ongevraagde communicatie (spam) te verzenden.
 • Geen valse, misleidende, dubbelzinnige of onnauwkeurige informatie of inhoud op de website in te voeren of te verspreiden op een manier die de ontvangers van de informatie misleidt, noch inhoud te verspreiden van racistische, xenofobe, of pornografische aard, of inhoud die terrorisme verheerlijkt of indruist tegen de mensenrechten of rechten van minderjarigen,
 • Geen acties uit te voeren die een schending van intellectuele eigendomsrechten van doyouitaly of derden inhouden of impliceren.
 • Geen schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van doyouitaly, haar leveranciers of derden.
 • Geen computervirussen te introduceren of te verspreiden in het netwerk of andere fysieke of logische systemen te gebruiken die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
 • Geen enkel beveiligingsmiddel of beveiligingssysteem dat op de pagina's van deze website is geïnstalleerd te onderdrukken, wijzigen, ontwijken of manipuleren.

3. Uitsluiting van de verantwoordelijkheid.

Deze website wordt aangeboden "als is" en het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker, zodat noch doyouitaly, noch haar beheerders, werknemers, leveranciers of medewerkers aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard dan ook, direct of niet, die voortvloeit uit het gebruik van de website, met nadrukkelijke uitsluiting van doyouitaly, voor zover voorzien door de wet, voor elk soort garantie, expliciet of impliciet.

doyouitaly geeft geen garantie voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website, hoewel het alle redelijke inspanningen zal leveren in dit opzicht. Af en toe kunnen er onderbrekingen optreden gedurende de tijd die nodig is om de bijbehorende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

doyouitaly is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die wordt veroorzaakt door interferenties, onderbrekingen, computervirussen, telefonische storingen of telefonische afsluitingen veroorzaakt door oorzaken die buiten de bovengenoemde entiteit liggen; vertragingen of blokkades bij het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen in het gegevensverwerkingscentrum, telefoonlijnen, het internetsysteem of andere elektrische systemen; noch van enige andere wijziging die kan optreden in de software of hardware van gebruikers. Evenmin garandeert het de afwezigheid van virussen, malware, Trojaanse paarden of andere elementen die wijzigingen in het computersysteem, documenten of bestanden van de gebruiker kunnen veroorzaken, met uitsluiting van enige verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt door de gebruiker om deze reden. Evenzo is doyouitaly niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden door middel van onwettige inmenging buiten haar macht.

Evenmin is zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de inhoud van de website, noch voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, defecten of weglatingen in de inhoud die door de gebruikers zelf of andere derden op deze website kunnen worden weergegeven. doyouitaly aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot die diensten die zij niet rechtstreeks verstrekt.

4. Externe links.

doyouitaly aanvaardt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de links die behoren tot een website van een derde partij en garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, amplitude, waarachtigheid, geldigheid en legaliteit van materiaal of informatie die is opgenomen in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of betrokkenheid met de verbonden entiteiten.

5. Intellectueel eigendom en auteursrecht.

Onverminderd de inhoud van de intellectuele eigendomsrechten van derden, de intellectuele eigendomsrechten van de website, de domeinnaam, de broncode, het ontwerp en de navigatiestructuur en elementen daarin (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, enz.) zijn eigendom van doyouitaly, aan wie de exclusieve uitoefening toekomt van de exploitatierechten hiervan op enigerlei wijze en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige Intellectuele eigendomswet. De reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de manier waarop deze beschikbaar wordt gesteld, van alle of een deel van de inhoud van deze website op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van doyouitaly of, in voorkomend geval, is uitdrukkelijk verboden, van de derde partijen die de rechten van intellectuele eigendom of van auteur op de betreffende inhoud hebben. Niettegenstaande het bovenstaande kan de gebruiker van de website de elementen van deze website bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of enige andere hardware, zolang deze maar, uitsluitend en exclusief voor uw persoonlijk en privégebruik is. Die entiteiten of personen die, met voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website, van plan zijn om er een link mee te leggen, moeten garanderen dat deze alleen toegang tot deze website of dienst toestaat, maar dat deze de inhoud en diensten niet reproduceert.

6. Nietigheid van de clausules.

In het geval dat een clausule van deze gebruiksvoorwaarden nietig is verklaard, zal dit alleen van invloed zijn op de bepaling of op dat deel dat nietig is verklaard; de overige voorwaarden blijven van kracht en een dergelijke bepaling, of het getroffen deel, wordt beschouwd als niet genoemd.

7. Acceptatie.

De toegang tot de website en het gebruik ervan impliceert noodzakelijkerwijs dat elk van de onderhavige gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk door u worden aanvaard.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Zonder afbreuk te doen aan de rechten die aan de consument worden erkend door het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november, wordt deze website beheerst door het Spaanse recht.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting gericht op consumenten, die er toegang toe hebben via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Versie 1.0 – Augustus 2018